Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Begrippen:         

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:         

1.1 Global Portfolio:  De onderneming, die gerund wordt door Helga Aerssens, verzorgt workshops, cursussen en trainingen en aanverwante zaken voor (hobby) schrijvers.

1.2 Deelnemer / Opdrachtgever:  Iedere (rechts)persoon, die een overeenkomst aangaat of wil aangaan met Global Portfolio.

Artikel 2.  Toepasselijkheid:         

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gedane aanbiedingen, offerte, overeenkomsten en andere verbintenissen met deelnemer of opdrachtgever.        

2.2 De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.        

2.3 Afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Global Portfolio slechts verbindend en voor zover Global Portfolio zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. 

2.4 Afwijkingen van deze overeenkomsten dienen uitdrukkelijk met Global Portfolio overeengekomen te worden. Indien Global Portfolio akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht, ook als dit niet uitdrukkelijk wordt vermeld. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

Artikel 3.  Offertes, totstandkoming overeenkomsten:       

3.1 Alle eventueel door Global Portfolio gedane prijsopgaven en offertes zijn kosteloos en vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld. 

Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld kunnen prijsopgaven en offertes te allen tijden door Global Portfolio worden aangepast, gewijzigd of ingetrokken.

3.2 Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3 Global Portfolio kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat ( een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2 Overeenkomsten komen slechts tot stand door een schriftelijke aanvaarding / Bevestiging daarvan door Global Portfolio.

Artikel 4.  Tarieven:

4.1 Alle tarieven worden bepaald door Global Portfolio. Zij heeft het recht deze ten alle tijden te wijzigen.

4.2Alle tarieven zijn in Euro’s. exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, administratiekosten, andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden zijn niet inbegrepen en komen voor de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Overeenkomst:       

5.1 De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Global Portfolio, respectievelijk de dag van de verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging, overeenkomst aan de opdrachtgever, deelnemer.

Artikel 6.  Uitvoering van de overeenkomst:

6.1 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Global Portfolio dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

6.2 Global Portfolio heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Global Portfolio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

Artikel 7. Tussentijdse wijziging van de overeenkomst:

7.1 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt.

7.2 Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald worden.

7.3 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Global Portfolio op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

7.4 Veranderingen die in een reeds verstrekte overeenkomst worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:

8.1 De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel de opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

8.2 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Global Portfolio vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

8.4 Indien Global Portfolio tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

8.5 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.

8.6 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De opdrachtgever daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

8.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.

8.8 Indien de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Annuleringen:

9.1 De deelnemer heeft het recht deelname te annuleren. Een annulering dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

9.2 Na bevestiging geldt een bedenktijd van 2 weken. Binnen deze 14 dagen is annuleren kosteloos.

– Annuleringen tot 3 weken voor de eerste bijeenkomst worden volledig terug betaald, minus €25,- Euro administratiekosten.

– Annuleringen binnen 14 dagen vóór aanvang worden de kosten voor 50% terug betaald. 

– Annuleringen binnen 5 dagen vóór de start en bij onderbreking van het programma is het volledige bedrag verschuldigd.

– Indien de deelnemer niet verschijnt op de bijeenkomst zal er geen restitutie plaats vinden.

9.3 Global Portfolio behoudt zicht het recht voor om een programma te wijzigen en bij onvoldoende aanmeldingen het programma te annuleren. Bij annuleringdoor Global Portfolio krijgt u uw geld volledig terug.

Artikel 10. Betalingen:

10.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze.

10.2 De deelnemer / opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur binnen twee weken na factuurdatum aan Global Portfolio schriftelijk kenbaar te maken. 

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de opdrachtnemer vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.

10.3 Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €52,00, exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

10.4 Global Portfolio kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 11. Overmacht:

11.1Indien Global Portfolio haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Global Portfolio alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Global Portfolio.

11.2De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is iedere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, zulks geheel ter eigen beoordeling, óf te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

11.3 Indien de opdrachtgever ervoor kiest om de overeenkomst tussentijds te beëindigen wegens overmacht, heeft hij echter wel de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en de opdrachtnemer hiervoor te betalen.

11.4 Global Portfolio is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn risico komt.

11.5 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Global Portfolio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Global Portfolio niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

Artikel 12.  Klachten beleid:

Global Portfolio streeft ernaar om alle klanten 100% tevreden te stellen en al haar activiteiten en materiaal naar tevredenheid aan te bieden. Het is echter altijd mogelijk dat er geschillen ontstaan. 

12.1 Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden aan Global Portfolio, uiterlijk 7 dagen na levering. Via mail, telefoon of persoonlijk gesprek zal jouw klacht besproken worden en een oplossing gezocht worden. 

12.2 De opdrachtgever, deelnemer dient Global Portfolio in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken

12.3 Inden vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Global Portfolio binnen redelijke termijn de werkzaamheden herstellen, aanpassen of opnieuw uitvoeren.

12.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Global Portfolio gemaakte kosten integraal voor de rekening van de opdrachtgever, deelnemer.

12.5 In geval van blijvende klacht, zullen partijen trachten deze op te lossen met behulp van bemiddeling. Indien het onmogelijk lijkt de klacht, met behulp van bemiddeling, op te lossen, zal de klacht worden beslecht, door de bevoegde rechter bij de gerechtelijke instantie waaronder de statutaire plaats van Global Portfolio ressorteert.

Artikel 13. Aansprakelijkheid:         

13.1 Indien Global Portfolio aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Global Portfolio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van de door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.3 Indien de Global Portfolio aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de Global Portfolio in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het overeengekomen totaalbedrag van de overeenkomst of alleen tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4 Global Portfolio is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die betrekking heeft op de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling  betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Gebruiker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.5 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder de medewerkers van de opdrachtgever.

13.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Global Portfolio.

13.7 De organisatie en uitvoering van programma’s geschieden naar beste vermogen van Global Portfolio. Wij kunnen echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Wij aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer en Global Portfolio aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelname, respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer.

Artikel 14. Geheimhouding:

14.1 De opdrachtgever, deelnemer en Global Portfolio verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

14.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.3 Indien de opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en de opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

14.4De opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 15. Persoonsgegevens:

15.1 De persoonsgegevens die worden verstrekt doordat er gebruikt gemaakt wordt van diensten. Deze gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt door Global Portfolio voor het onderhouden van relaties en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. 

13.2 Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@helgaaerssens.nl.

13.3 Verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 16. Geschillen:

16.1 Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst geoogd worden een minnelijke schikking te bereiken indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van Global Portfolio of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.